Contact

Bestuur - Comité

Voorzitter - Président

Daisy  Boen 

boendaisy@hotmail.com

Tel.0486/36.67.30


 

 

Secretaris - Secrétaire

Ludo Van Herzeele

ludo.van.herzeele@telenet.be

Tel. 0485/91.96.35

 

Penningmeester - Trésorier

Naassens Frans 

          barelhoek@telenet.be 

 

 

Ondervoorzitter -

Vice-présidente

Lotte de Muynck 

lotte@littlereddevils.be

Tel. 0479/63.24.89

 

Bestuurslid - Membre du comité

Daniel Bellekens

 

 

.